بنام خدا ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر ياامضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاقنوشته­اي به نوشته ديگر يا به­كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظايراينها به قصد تقلب. ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و ياروساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد. ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزويراستعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تاده سال محكوم خواهد شد: 1-احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر ياامضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان ياقضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان. 2-مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت­ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهايانقلاب اسلامي. 3-احكام دادگاه­ها يا اسناد يا حواله­هاي صادره از خزانه دولتي. 4-منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي­رود. 5-اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات­هاي قبول شده از طرفبانك­ها يا چك­هاي صادره از طرف بانك­ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي. ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ­التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشوريا ارزشنامه­هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد. ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت­هاي غيردولتي كه مطابققانون تشكيل شده است يا يكي از تجارت­خانه­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكومخواهد شد. ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته­هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علمبه جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبساز شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 537 – عكس­برداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عموميو ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر ياعلامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي­باشد، در غير اين صورت عملفوق جعل محسوب مي­شود و تهيه­كنندگان اين­گونه مدارك واستفاده­كنندگان از آنهابه­جاي اصلي عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ويا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ماده 541 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون­ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان­ها، مدارس راهنمايي و هنرستان­ها و غيره در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همانمورد خواهد بود.شماره195602 1389/9/16نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/57953 مورخ 1389/8/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

دسامبر 6, 2017 از
Musically is a latest mobile app that has become a rage among the young as properly as the older lot. In March 2017 the number of people using Musically it reached the level of 65 million. Importance of musically hack tool and why do you need to have this. We have a enormous database of such accounts, and these are real how to get followers on musically men and women who make true Musically followers. Musically is fundamentally a video social sharing app where you can create, send or broadcast live videos which was introduced in April 2014 as a prototype for checking its usability and later in August 2014 official version of this musically app launched for users. Filters for musically & face is a totally free software program only available for Android, that is component of the category Multimedia and subcategory Photography and that has been created by Leading.Virtual.Planet. Just before Producing Musically Followers To Your Account We Require to Confirm That You Are Human and Not an Automated Robot. On the Net, you can locate other web sites that supply free Musically followers. Though it may sound too good to be true, the users who have already benefited from the tool and added totally free Musically followers to their account would be capable to vouch for the effectiveness of the tool. After doing the above issues you just enter the quantity of free of charge Musically likes, followers and fans to be added to your account and then click on Confirm. Click on the above Access Online Generator button, then you are redirected to a follower clan web page exactly where you have to enter info and then you are in a position to get unlimited Musically followers, fans and like. That being mentioned, you might now have an idea about how effortless it is to get cost-free musically followers with our tool. We all really like our stars and are searching for new ways to adhere to them, which is why we've organized the prime musically snapchat usernames. This is not a hack or cheat which is supposed to lead to gaining a lot more Musically likes and fans. Now, anytime you open musically, you could upload the videos from your camera roll and share it. It really is simple as pie! A lot of desirous teenagers and Musically users wish to get free of charge musically followers on the internet. ◆ The ideal video editor and musically video maker app accessible. If you loved this article and also you would like to obtain more info pertaining to musically crown png nicely visit our web-site.

بنام خدا #آموزش ✅در دنیای مالی افراد به دو گروه دارای نیاز مالی و دارای مازاد منابع مالی تقسیم میشوند. افراد دارای نیاز مالی عموما بنگاه های تولیدی نظیر شرکت ها، کارخانه ها و موسسات میباشند و نیاز مالی آنها به جهت توسعه و سودآوری بنگاه است و در طرف دیگر پس انداز خانوار ها مازاد منابع مالی اصلی اقتصاد هر کشوری می باشد. قرار داد های مالی هر یک تاریخ و سررسید که زمان تعهد مالی آنها را شامل می شود. ✅منابع مالی دو وجهه دارند. یکی از آنها وجهه مقداری است و دومین وجهه نیز زمان است. به عنوان مثال یک خانواده ممکن است منبع مالی خود را برای تنها چند هفته نیاز نداشته باشد و بعد از گذشت چند هفته نیاز به هزینه کردن منابع خود پیدا کند . صرفا در همان چند هفته ای که به منابع خود نیازی ندارد میتوان گفت این خانواده دارای مازاد منابع مالی است. بنگاه ها هم چنین وضعیتی دارند.گاهی یک تولیدکننده تنها برای چند روز به منابع مالی نیاز دارد و گاهی هم برای سال ها نیاز به منابع مالی پیدا میکند. ✅همانطور که میدانیم بازار مکانی برای برطرف کردن نیازهاست. بازار جایی است که دو نیاز متفاوت کمبود و مازاد در کنار هم قرار می‌ گیرند. در واقع در بازار تقاضای نیازمند و مازاد تولید عرضه کننده را کنار هم فرآهم می آورد. هنگامی که این عرضه و تقاضا با هم رو به رو شوند معامله در بازار شکل میگیرد و قیمت معامله تعیین می شود.کسی که تقاضا کرده است باید بهای نداشتن منبع مورد نیاز خود را بپردازد که به آن بهای معامله یا قیمت کالا میگویند. ✅در یک نظام اقتصادی خانوار ها داری مازاد منابع مالی(از محل پس انداز های خود) هستند. بنابراین در بازار های مالی منابع خود را در اختیار بنگاه هایی قرار میدهند که کمبود منابع دارند. اما زمان این نیاز ها و کمبود ها همانطور که اشاره کردیم متفاوت است. در طبقه بندی نظام مالی، بازار های مالی را بر اساس سررسید قرار داد های آن، به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میکنند. در بازار پول نیاز های مالی کوتاه مدت پاسخ داده میشود و قرارداد هایی با سر رسید کمتر از یکسال در آن معامله میشود. اما بازار سرمایه برای مبادله منابع مالی با سررسید های بلند مدت شکل گرفته است . همچنین قرار داد هایی که نشان دهنده ی مالکیت شرکت میباشند و منابع را در ازای سر رسید بینهایت در اختیار شرکت قرار می‌دهند. به عنوان مثال سهام نیز در این بازار مورد معامله قرار می ‌گیرد. ✅در ایران اغلب تصور میشود صرفا به بازار سهام بازار سرمایه میگویند درصورتی که در بازار سرمایه انواع اوراق مشارکت ، سهام ، صکوک و دیگر اوراق بدهی نیز مورد معامله میگیرد. ✅در کشور ما وظیفه بازار پول را اغلب بانک ها برعهده دارند و با جذب پس انداز از مردم و ارائه وام های کوتاه مدت زیر یکسال نیاز های کوتاه مدت بنگاه ها را پاسخ می ‌دهند. البته در بیشتر مواقع وام های بلند مدت بیش از یکسال نیز ارائه داده و بخشی از وظیفه بازار سرمایه را نیز انجام میدهند. که این به دلیل قدرتمند نبودن و نو پا بودن بازار سرمایه نسبت به بازار پول است. 🔴پایش شبکه کارآفرینی، کسب و کار و اقتصاد @payesh1

بنام خدا منبع : Forbes نویسنده : مارتین زوئیلینگ ترجمه : محمد امین بامیان ✅1- نوآوری بدون تجاری سازی ایده، کسب و کار نیست. ممکن است ایده یا فناوری شما، شگفت انگیز و فرصتی بزرگ باشد ولی این به تنهایی موفقیت کسب و کار شما را تضمین نمی کند. شما هنوز نیازمند راهکاری جهت عرضه محصول، افرادی که بتوانند در کنار هم بصورت یک تیم کار کنند و مشتریانی هستید که حاضر به خرید محصول یا خدمات شما باشند. اطمینان حاصل کنید آنچه ارائه می کنید همان چیزی است که مشتری میخواهد نه آنچه شما توانایی عرضه اش را دارید. ✅2- عدم تامین منابع مالی (کافی) نتایجی بد بهمراه دارد. حقوق و دستمزد فروشندگان و سایر کارکنان تان را به موقع پرداخت کنید چرا که در غیر اینصورت ممکن است کارشکنی بسرعت جایگزین وفاداری آنها به شما شود. تصمیمات حیاتی آنها در مواقع بحران میتواند برخلاف استراتژی کسب و کار شما بوده و موجب شکافی عمیق در فرآیند کار شود. تامین کردن پرسنل و پاسخ مناسب به درخواست های بجای آنها بسیار پر اهمیت تر از توسعه کسب و کار است. ✅3- یک شرکت نمی تواند بطور همزمان چندین خط مشی را دنبال نماید. "خط مشی" در یک بیان ساده راه و روشی است که کلیه فعالیت ها حول محور آن انجام می پذیرد و همواره باعث پیشبرد استراتژی شما می شود. تعیین خط مشی در برخی شرکت ها برمبنای فناوری و در برخی دیگر بر مبنای مشتریان صورت می پذیرد. این بنیانگذار کسب و کار است که گفتار و عملکرد خط و مشی را تبیین میکند. ✅4- رهبران استارتاپ بایستی خود نمایانگر اعتماد و شفافیت باشند. کارآفرینان موفق عرصه فعالیت کسب و کارشان را به گونه ای فراهم می آورند که بوجود آورنده تعهد و وفاداری است. آنها بر عملکرد افراد تمرکز دارند نه بر شخصیت شان. منظورشان همان چیزی است که بر زبان می آورند و آنچه بیان میکنند همان نیت آنهاست و همواره این را ثابت می کنند. ✅5- ناسازگاری بین اعضای تیم که به بروز اختلافات بیانجامد از سرعت پیشرفت شما می کاهد. بهترین استارتاپ ها از مباحثات سالم بین مدیران و سایر اعضای تیم اجتناب نمی کنند. با این روش است که افراد باهوش با نگرشی نوآورانه تغییراتی اساسی ایجاد می کنند، اما جر و بحث های جنجالی تنها باعث بروز اختلاف و ایجاد اصطکاک بین افراد می شود و از یک تیم خوب، تیمی ناکارآمد می سازد. ✅6- تعصب بیجا بر روی راهکارهای اشتباه، نجات بخش نیست. چنانچه راهکار شما در حل مساله موثر نیست و یا مشکلات جدی در بازار کارتان وجود دارد، در اینصورت هر چقدر هم که مصمم و خبره باشید با راه حل غلط کار به جایی نمی برید بالاخص در سولوشن های با فناوری "های تک" سماجت در ادامه کار برابرست با شکست . در اینگونه مواقع مدیران نیاز دارند تا با واقع بینی و درک اینکه چه زمانی لازم به عقب نشینی است از ادامه دادن مسیر اشتباه اجتناب نموده و با یک ریکاوری خوب تغییر مسیر دهند. ✅7- رسیدن به موفقیت در زمان کوتاه استراتژی با دوامی برای یک استارتاپ نیست. آن دسته از کارآفرینانی که کسب ثروت اولویت اصلی آنهاست معمولا دیری نمی پاید که نا امید شده و خیلی زود دست از تلاش می کشند و یا انگیزه شان سست می گردد. ست گودین کارآفرین و نویسنده در حوزه کارآفرینی(با خوشبینی) می گوید: برای رسیدن به موفقیت یک استارتاپ معمولا 6 سال زمان لازم است. اطمینان حاصل کنید از فرآیند کارتان به همان اندازه لذت می برید که از رسیدن به هدف تان ✅8- بی برنامگی در کسب و کار، عین برنامه ریزی برای شکست است. اگر نمی دانید به کجا می روید احتمالا به جای دیگری غیر از آنچه می خواهید می رسید. چنانچه طرح و برنامه مشخصی نداشته باشید هر کسی مسیر خود را دنبال می کند، کار تیمی و بهره وری که جهت ادامه حیات کسب و کارتان نیاز دارید از بین می رود. هیچ استارتاپی آنقدر ساده نیست که هر کسی بداند چه در سر شما میگذرد. #startup ارسالی از: امین بامیان

بنام خدا در هر دقیقه در فضای اینترنت چه اتفاقی رخ میدهد؟ چند سرچ در غول جستجوی گوگل انجام می شود؟ پاسخ در سال گذشته میلادی ۲٫۴ میلیون سرچ در هر دقیقه بود اما امسال از ۳٫۵ میلیون سرچ نیز بیشتر شده است. مطمئنا با گسترش روزافزون نفوذ اینترنت و دسترسی افراد بیشتری به آن این ارقام تقویت نیز خواهند شد. بخش عمده ای از ترافیک جستجوی مطالب و سایت ها در اینترنت نیز بر دوش غول کالیفرنیایی، گوگل خواهد بود. بله اینترنت یک غول بزرگ است، اکثر ما نیز این غول را می شناسیم و بلدیم چطور برای یافتن مطلب یا سایت مورد نظرمان از آن استفاده کنیم؛ اکثر ما به جستجو کردن تسلط کافی داریم، اما آیا میدانیم چطور باید خود را در صدر نتایج جستجو قرار دهیم؟ اکثرا بر این امر تسلط نداریم. امروزه برای هر کسب و کاری به ویژه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها اهمیت دارد که در فضای مجازی و جستجوی گوگل به درستی دیده شوند. اگر هم شما بخواهید برای دیده شدن بهتر کاری انجام دهید با انبوهی از مطالب از کارشناسان مختلف روبه رو می شوید که نکاتی را به شما گوشزد کرده اند اما اگر متنی خواندید که به اندازه کافی به اهمیت اعتماد نپرداخته بود آن متن را کلا رها کنید! اهمیت اعتماد همه ما اهمیت و جایگاه محوری اعتماد را در جهان واقعی می دانیم. پایه تمام روابط و سنگ بنای موفقیت هاست. شنیده اید که وارن بافت می گوید: ” ۲۰ سال طول می کشد تا شهرت به دست آید و تنها ظرف ۵ دقیقه می تواند از دست برود” خب این چه ارتباطی به یاد گرفتن سئو دارد؟ خلاصه و مختصر: بدون اعتماد شما هیچ چیزی ندارید. اگر دارید سئو کار می کنید و وقت خود را صرف کار روی شبکه های وبلاگی (PBN) و نقشه های لینکی میکنید بدانید که در حال تلف کردن وقت خود هستید. در عوض به جای تلاش برای شکستن و دور زدن قوانین روی ایجاد اعتماد تمرکز کنید. با اینکار شما خود را از قوانین گوگل که مدام تغییر میکنند تا بتوانند بهتر افرادی که دنبال میانبر می گردند را کاملا در امان نگه می دارید. اگر در ابتدا بیشترین کار برای کمترین پاداش را انجام نمی دهید پس در حال اتلاف وقت خود هستید. ممکن است روش های کوتاه مدتی برای ارتقای رنکینگ خود انجام دهید اما این کارها در گذر زمان پایدار نیستند. و خوب هدف اصلی همین است، کاری کنید که در گذر زمان پایدار باشد. در این مطلب ابتدا عناصر اساسی و بنیادی سئو را تشریح میکنیم سپس ۱۲ قانون قانون قطعی برای در صدر نتایج جستجوی گوگل ایستادن را بیان خواهیم کرد. عناصر پایه ای اعتماد در کل سه پایه اصلی برای اعتماد گوگل وجود دارد. برای پیاده سازی و درک سئو هر چقدر بیشتر روی این موارد کار کنید موفق تر خواهید بود: ۱-طول زمان فهرست گذاری در نظر بگیرید که هر چقدر زمان بیشتری از آشنایی شما با کسی بگذرد بیشتر میتوانید در رابطه با او اعتماد کنید. مادامی که او با شما خوب رفتار کند و کار پنهانی یا به وضوح غلط انجام ندهد این اعتماد شما بیشتر خواهد شد. گوگل نیز با سبک مشابهی کار میکند وقتی در مورد اعتماد در طول زمان صحبت می کنیم منظور زمان گذشته از لحظه فهرست گذاری شدن است (لحظه ای که گوگل برای اولین بار شما را پیدا میکند و شما در فهرست های خود قرار می دهد.) البته از این زمان مهمتر اتفاقاتی است که در طول این زمان رخ داده است. عجله نکنید، اعتماد کردن گوگل به شما یک شبه به وجود نمی آید، با حفظ کیفیت به کار خود ادامه دهید، گوگل به مرور به شما اعتماد خواهد کرد. ۲- محتوا محتوا کاملا حیاتی است. این که چقدر خوب نوشته شده باشد و چه قدر ارزش برای جستجوگر به همراه بیاورد نیز برای موفقیتش در نظر گوگل کاملا ضروری است. بخش عمده ای از ۱۲ قانون که در ادامه خواهیم آورد نیز بر پایه همین قائده بنا شده اند. مسیر ایجاد محتوای دقیق و جذاب که برای مصرف کننده نهایی ارزش بالایی به همراه می آورد را با دقت طی کنید تا به تسلط کامل در جستجو برسید ۳- موثق بودن موثق بودن به داشتن لینک در دیگر سایت ها بر می گردد. اما همه چیز فقط تعداد لینک ها نیست. آنچه مهمتر از تعداد لینک هاست کیفیت و اعتبار لینک ها است. این که لینک ها از چه سایت هایی آمده باشند، طبیعی هستند یا غیرمعقول و ساختگی؟ همه لینک ها از یک سایت آمده اند یا از سایت های معتبر مختلف از سرتاسر جهان؟ چه تعداد از لینک ها توسط گوگل پیدا شده اند و چقدر دیگر افراد روی این لینک ها کلیک کرده اند همگی از تعداد لینک ها مهمتر هستند. این اعتبار و موثق بودن نیز در طول زمان به دست می آید و تلاش برای ایجاد آن به صورت صوری و یک شبه بیشتر آسیب زا خواهد بود. گوگل با استفاده از الگوریتم هایی میتواند شبکه های وبلاگی را شناسایی کند و برای استفاده کنندگان از آنها امتیاز منفی قائل شود. (شبکه های وبلاگی مجموعه ای از سایت ها و بلاگ های صوری متعلق به یک نویسنده هستند که مدام به یک دیگر لینک میشوند.) جستجوی گوگل ۱۲ قانون بنیادی جستجو ۱- سرعت سایت برخی ویژگی های سایت شما باعث می شوند تا در نتایج جستجوی گوگل در جایگاه مناسبی قرار بگیرید و سرعت سایت یکی از مهمترین آنهاست. این مسئله از چند عامل در الگوریتم های مختلف گوگل نشأت گرفته است. شما باید مطمئن باشید که سایتتان سریع لود میشود، آن هم نه فقط در همان منطقه جغرافیایی و کشور خودتان بلکه در سرتاسر جهان. از این چند ابزار نیز میتوانید کمک بگیرید: از Google Page Speed کمک بگیرید تا سرعت صفحه خود را آنالیز کنید. توضیحات این گزارش را نیز مد نظر قرار دهید؛ علاوه بر این میتوانید از ابزارهایی نظیر GTMetrix , Pingdom و Varry نیز استفاده کنید. اگر سایت شما در سرتاسر جهان بیننده دارد می توانید از یک CDN (شبکه ارائه محتوا) استفاده کنید تا محتوای سایت شما در همه جا با سرعت مناسب لود شود و سرعت آن منحصر به منطقه خود شما نباشد. علاوه بر این می توانید از سایت ها و ابزارهای ارتقا سرعت نظیر ابزارهای Caching نیز استفاده کنید. علاوه بر اینها در نظرداشته باشید بخش عظیمی از کاربران اینترنت با موبایل خود از نت استفاده میکنند. پس یادتان نرود از ابزار AMP گوگل نیز برای مناسب سازی سرعت سایت در موبایل نیز استفاده کنید. سایت AMP Analytics نیز بسیار مفید است. ۲- تجربه کاربری گوگل واقعا به تجربه کاربری اهمیت می دهد. البته این مسئله قدیمی است و منحصر به الان نیست. بسیاری از تغییرات در الگوریتم ها در سالهای اخیر بر روی داشتن تجربه کاربری عالی برای کاربران تمرکز کرده اند. این توصیه ها قطعا می تواند مفید واقع شود: استفاده از تبلیغات و بنرها را در صفحه اول سایت (بخشی که قبل از اسکرول دیده می شود) را کمتر کنید حرکت در سایتتان و رفتن از بخش های اصلی به یکدیگر را راحتتر کنید. از حرکات و تکنیک های غیرمعقول مثل ارسال به آدرس های دیگر؛ محتوای پنهان (با این کار محتوایی که به موتور جستجو نشان داده می شود متفاوت از محتوای دیده شده توسط کاربر است) یا غیره استفاده نکنید. این کارها در طول زمان باعث می شود گوگل به شما نمره منفی بدهد و اعتبار شما را کم قلمداد کند. ۳- اعتبار دامنه اعتبار دامنه و تعداد لینکهای ورودی به آن باید در هر آموزش سئو ذکر شود. همانطور که بیان شد مهمتر از تعداد لینک های برقرار شده منبع و کیفیت آن لینک هاست، این امر هم یکشبه محقق نمی شود. پس به جای تلاش برای تحول در زما کوتاه بلندمدت تر نگاه کنید و سعی کنید با ایجاد و کسب لینک های معتبر از سایت های خوشنام و معتبر در طول زمان اعتبار سایت خود را افزایش دهید. ۴- کیفیت محتوا کیفیت محتوا برای سئو اهمیت بسیار زیادی دارد. چقدر خوب نوشته شده است؟ آیا پر از غلط های نگارشی و تایپی و گرامری است و به خوبی مرتب نشده است؟ آیا ارزش زیادی را به خواننده منتقل می‌کند یا فقط طوری ظاهرسازی شده است تا بتواند یک کلیدواژه را بیان کند؟ الان دیگر نمی توانیم از کیفیت سرسری عبور کنیم؛ شاید میشد چند سال پیش اینکار را انجام داد و موفق باقی ماند اما امروزه اگر روی کیفیت وقت نگذارید در حال تلف کردن زمان خود هستید. ۵- طول محتوا اندازه یک مطلب مهم است، اما نباید اطناب زیادی داشته باشد. بلکه خواسته ما نوشتن مطلبی است که خواننده واقعا از آن استفاده کند. ترجیجا بیشتر از ۲۰۰۰ کلمه. کمتر از آن فایده چندانی نخواهد داشت. وقتی اعتبار دامنه شما بالا باشد و مطالب اصیل و طولانی را ارائه دهید بلیط طلایی پیشرفت خود را به دست آورده اید. بررسی های مختلفی به این نتیجه رسیده اند که صفحه های با رتبه یک عمدتا ۲۰۰۰ کلمه یا بیشتر محتوا دارند. براساس مطالعات انجام شده توسط Backlinko روی داده های عرضه شده توسط SEMRush میانگین طول مقالات صفحات نخست جستجو ۱۹۸۰ کلمه بوده است. آیا مقالات طولانی رتبه های بهتری به همراه می آورند؟ بله؛ علاوه بر رتبه های مناسب این مطالب ارزش و آورده بیشتری به خواننده میدهند؛ بیشتر به اشتراک گذاشته می شوند که باعث افزایش اهمیت و بهبود جایگاه آنها در طول زمان میشود. علاوه بر این ممکن است این مطالب به عنوان مرجع توسط دیگر مطالب لینک شوند که اعتبار زیادی برای شما ایجاد خواهد کرد. ۶- کلیدواژه کانونی واضح است که کلیدواژه های کانونی که مشخص کننده موضوع و هدف متن هستند برای گوگل اهمیت دارند و همیشه اهمیت داشته اند. موتورهای جستجو نظیر گوگل میخواهند بدانند که به طور قطعی یک بخش از متن به کلیدواژه کانونی مربوط است. اما شما نمی توانید این قضیه را تشدید کنید. شما نمی توانید به صورت غیراساسی و بیش از حد از کلیدواژه کانونی استفاده کنید. باید کاملا طبیعی بخشی از متن شده باشد. در واقع باید در حالی که برای انسان ها نوشته شده بتواند موتور جستجو را نیز هدف قرار دهد. بهترین راه برای انجام این کار چیست؟ گوگل از جستجوی معنایی استفاده میکند و حالا هم از روش جستجوی فهرست ذاری مخفی معنایی (LSI) استفاده میکند. این روش یک روش پیشرفته است که به گوگل اجازه میدهد بفهمد معنای عبارات و جمله ها تا چه میزان با کلیدواژه کانونی همخوانی دارد. پس گوگل می تواند تشابه و همخوانی متن با کلیدواژه ها را درک کند. کلیدواژه ها را در متن استفاده کنید، نه فقط در متن بلکه در عنوان، توضیحات متا، و آدرس URL. باید حتما از کلیدواژه در آدرس صفحه و عنوان صفحه استفاده کنید با یک فهرست دقیق که دارای کلیدواژه کانونی است آن را به عنوان URL صفحه مربوط کنید. علاوه بر این از شلوغ کردن عنوان URL خودداری کنید و کلمات زیادی را در آن قرار ندهید. ۷- حضور چندرسانه ای امروزه پادکست ها و ویدئوها در اوج توجه قرار گرفته اند. گرچه اهمیت متون نوشتاری کماکان بالا خواهد بود اما با توجه به افزایش سرعت اینترنت در سراسر جهان، این مدل از رسانه های سریعتر بیشتر بین مردم جا باز خواهند کرد. علاوه بر این امروزه موتور جستجوی گوگل به دنبال ارتقای درک خود از ساختار ویدئوها و صداها و علی الخصوص تصاویر دارد. یک نکته بسیار مهم که باید در نظر داشته باشید این است که حتما یک تصویر با کیفیت و بزرگ به همراه نوشته خود ارائه دهید. ۸- تعامل محتوای شما تا چه اندازه درگیر کننده است؟ آیا باعث می شود مخاطب به خواندن آن ادامه دهد یا بعد از خواندن یکی دو پاراگراف آن را رها میکند؟ گوگل تفاوت را می فهمد. شما باید روی تعاملی و درگیرکننده بودن محتوا تمرکز کنید. چندراه برای اینکار هست البته باید در نظر بگیرید که مخاطب باید چند دقیقه با مطلب شما درگیر باشد و هر چه طولانی تر بهتر! تمرکز خود را روی موضوع اصلی حفظ کنید و از اصل مطلب دور نشوید. از لیست های شماره دار و بولت ها استفاده کنید (باعث بهبود خوانایی مطلب می شود) مطلب را با عنوان و تیتر بخش بندی کنید. مطلب را روان و قابل فهم ارائه کنید تا مخاطب به خواندن آن جذب شود. ۹- مناسب سازی برای موبایل امروزه تعداد جستجوی وب در موبایل با کامپیوتر برابری میکند و حتی بیشتر هم شده است. اگر صفحه سایت شما به درستی روی موبایل بارگذاری نمی شود پس کلا در حال کار بیهوده هستید. سایت شما باید تعاملی باشد. باید روی موبایل و تبلت و کامپیوتر به درستی لود شود و البته سریع باشد. شما می توانید از سازوکار Bootstrap روی وردپرس برای انجام اینکار استفاده کنید و با استفاده از یک پوسته پاسخگو برای موبایل سایت خود را برای نمایش با موبایل مناسب سازی کنید. ۱۰- سطح خوانایی صفحه لازم نیست برای رسیدن به رتبه اول در جستجوی گوگل در حد دکترا و مقالات پیشرفته علمی بنویسید اما باید سطح و محتوای شما از عموم مطالب موجود بهتر باشد. در برخی موارد به ویژه موارد خصوصی ممکن است نوشته هایی با سطح پایین تر از معمول هم موفق باشند اما در کلیدواژه های تخصصی که سایت های مختلفی برای آنها مطلب می نویسند باید در سطح بالاتری ظاهر شوید و حرف تازه ای را از نگاه حرفه ای بیان کنید. باید سطح خوبی از واژگان داشته باشید، تسلط زبانی و نوشتاری خوبی داشته باشید تا بتوانید کیفیت محتوای خود را با قالب خوبی که ارائه می دهید ارتقا دهید. اگر میخواهید مطلب اول گوگل باشید سعی کنید به جای دبیرستانی بودن دانشگاهی باشید! ۱۱- ارجاع به منبع به منابعتان ارجاع دهید، اگر به یک مطالعه و تحقیق که مطلب شما را تایید میکند اشاره میکنید به آن مطلب ارجاع دهید و لینک بگذارید. به یاد داشته باشید که اینترنت بر پایه لینک ها ساخته شده است. به همه منابع ارجاع دهید تا علاوه بر ارتقای پشتوانه مطلب بتوانید اعتبار خوبی برای سایت خود بسازید و خود را حرفه ای و موثق جلوه دهید. استفاده از لینک ها در زمان ارائه یک مبحث علاوه بر بهبود نوشته شما در بهتر کردن سئو نیز بسیار موثر خواهد بود. ۱۲- به بینش منحصر به فرد خودتان برسید مطلب شما باید به بینش و نگرش خاص و منحصر به فرد شما برسد. مطالب این و آن را از اینترنت در سایت خود بازنویسی نکنید، ویژگی و نگارش خاص خود را داشته باشید، طوری بنویسید که امضای منحصر به فرد شما پای تمام مطالب شما باشد. مطلب و محتوای شما از دیگران متمایز شده باشد و مخاطب بتواند بدون آنکه نام نویسنده را ببیند پی ببرد که مطلب متعلق به شماست، در واقع بتواند امضای شما را در تمام نوشته تان حس کند. کار خود را با بینش خود ارائه دهید، قلمتان را به دست خودتان بسپرید نه دست دیگران. اینها نشانگر این است که شما با عمق بالایی به مطلب فکر کرده اید، در موردش مطالعه کرده اید تا یک مفهوم جدید را با بینشی مشخص و دقیق به مخاطب منتقل کنید؛ همه اینها دیر یا زود شما را از نویسندگان معمولی متمایز میکند و به شما در بهتر دیده شدن کمک شایانی خواهد کرد.

بنام خدا یکی از لحظات مهمی که مدیران معمولی را از رهبران برجسته متمایز میکند زمان های بحرانی و بزنگاه های حساس است، زمانی که شرایط به خوبی پیش نمی رود یا یک رویداد ناخوش آیند و غیرمترقبه برای مجموعه تحت مدیریت مدیر رخ داده است. در این زمان است که رفتار مدیر با کارمندان و زیردستان نشان دهنده کیفیت و نحوه رهبری اوست. در این مطلب و مطالب آتی در مورد چند رخداد جالب توجه برای شرکت های مطرح و شناخته شده جهانی و واکنش های مفید و سازنده رهبران آنها خدمت شما صحبت خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید: ساتیا نادلا و بات توییتری که به قهقرا رفت حدود یک سال پیش مایکروسافت از یک بات نرم افزاری توییتری رونمایی کرد که نام آن را Tay (به طور رسمی Tay.ai) گذاشته بودند. این بات تلاشی بود برای نشان دادن و توسعه اینکه چگونه هوش مصنوعی میتواند با انسان ها در لحظه ارتباط برقرار کند. اوضاع خوب پیش نرفت و هکرها کنترل بات را دست گرفتند، بات شروع به ارسال کامنت هایی حاوی فحش و ناسزا و جملات نژادپرستانه به مردم کرد. نتیجه چه شد؟ Tay چند ساعت بعد بسته شد، مایکروسافت نیز ناچار شد رسما عذرخواهی کند. شرایط برای نویسندگان و اعضای تیم توسعه دهنده این بات چندان جالب پیش نرفت، شاید اگر ما جای آنها بودیم دوست داشتیم هرچه سریعتر زمان بگذرد و همه چیز را فراموش کنیم اما ایمیلی که ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت به کارمندان فعال در حوزه این بات فرستاد واقعا جالب توجه بود. او در بخش هایی از این ایمیل نوشته بود: “محکم رو به جلو حرکت کنید، و بدانید که من همراه و کنار شما هستم؛ … نکته کلیدی این است که حتما رو به جلو حرکت کنیم و هر روز پیشرفت و بهبود داشته باشیم” نادلا همچنین عنوان کرد که به کارمندانش تذکر داد به صورت منطقی و منصفانه انتقاد کنند و ” اوج همدلی و همراهی خود را با کسانی که از مسئله Tay آسیب دیده اند ابراز کنند.” از این ماجرا و نحوه برخورد آقای نادلا میتوان سه درس گرفت: ۱-افرادتان میخواهند بدانند شما پشتیبان آنها هستید همه ما اشتباه میکنیم، سوال این است که به عنوان یک مدیر چطور می توانید به دیگران کمک کنید از این شکست ها مجددا سربلند کنند؟ در مصاحبه ای نادلا دلیل این لحن حمایتگرانه خود را اینگونه توضیح داد: “خیلی مهم است که رهبران، باعث ترس و دلهره کارمندان نشوند، و در عوض به آنهای فضای کافی برای بازیابی و حل مشکل را بدهند. اگر مردم کاری را از سر ترسیدن انجام دهند خیلی سخت و در واقع غیرممکن است که از این شرایط نوآوری حاصل شود.” وقتی دیگران را تخریب و دلسرد نکنید و به آنها شجاعت لازم را بدهید وانها را حمایت کنید، قطعا انگیزه میگیرند تا تمام توان خود را در اختیار شما قرار دهند. ۲- انتقاد یک هدیه است وقتی از شریل سندبرگ مدیر ارشد اجرایی فیسبوک پرسیدند در بین کارمندان خود اول از همه به دنبال چه چیزی می گردی؟ پاسخ داد: “کسی که به بازخوردها پاسخ مناسبی بدهد؛ چون کسانی که بازخوردها را به درستی دریافت میکنند می توانند سریع رشد کنند و یاد بگیرند. “ انتقاد و انتقادپذیری به ما کمک میکند نقاط ضعف و جاهایی که میتوانیم بهبود پیدا کنیم را کشف کنیم. حتی اگر نتوانید نقطه نظر انتقادی خوبی هم پیدا کنید باز داشتن یک بازخورد از شخص دیگر به منزله نوعی نگاه متفاوت است و به شما در داشتن دید قوی تر و پرسپکتیو بهتر کمک میکند. ۳-همدلی یک تکنیک عملی است که می تواند کار شما را بهتر کند. در کار روزمره خیلی طبیعی است که کاملا در کار هر روز خود غرق شویم و فراموش کنیم که کار و رفتار شما چه تاثیری روی دیگران میگذارد. اما باید توجه کنیم چه کار شما طراحی و توسعه محصول باشد، چه بازاریابی و فروش یا چه مدیریت دیگران ؛ هدف کار شما ایجاد کردن ارزش است. اگر احساسات و علایق دیگران را هنگام تلاش برای توسعه در نظر میگیرید می توانید با آنها در یک سطح احساسی رابطه برقرار کنید. اینها کلید اساسی ساخت اعتماد و وفاداری است که کلید اصلی هرگونه رابطه ای هستند و بنیاد رهبری موثر و توانمند بر این اساس ساخته می شود. این مطلب با بازخوانی رفتار هاوارد شولتز (مدیرعامل استارباکس) ادامه خواهد داشت.

بنام خدا در این بخش به معرفی یک ایرانی به نام احسان جهاندارپور به عنوان ۲۰ هکر رشد برتر دنیا خواهیم پرداخت بازاریابی در سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده؛ هکرهای رشد که با استفاده از تکنیک های جدید و نسبتاً کم هزینه اما کارآمد توانسته اند در رشد و توسعه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا کمک زیادی بکنند از این تغییر استفاده زیادی برده اند. در این مطلب ۲۰ هکر رشد برجسته جهان را که توسط نشریه معتبر فوربز معرفی شده اند و یک مشاور کسب و کار ایرانی (آقای احسان جهاندارپور) نیز در میان آن ها حضور دارد راخدمت شما معرفی می کنیم؛ با ما همراه باشید: پیدا کردن یک منبع قابل اتکا که همیشه بتوانید توصیه های لازم برای رشد استارتاپ خود را از آن دریافت کنید اصلاً آسان نیست ، علی الخصوص امروزه که هر روز تعداد زیادی توصیه از “این مثلا اساتید بازاریابی” دریافت می کنید. هک رشد از سوی دیگر “هک رشد” هم یک سرفصل جذاب است که تقریباً همه کارآفرینان دوست دارند دستی در این زمینه داشته باشند و بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند. در حالی که تعدادی از کارآفرینان یک تحقیق جامع برای یافتن هکر رشد انجام می دهند اما برخی استارتاپ های دیگر همین طور بدون توجه کافی و با بی توجهی به این فرآیند هر گونه توصیه رشدی که به چشمشان می خورد را به کار می گیرند. نمی توان منکر شد که تکنیک های هک رشدی که امروز می بیند ممکن است ظرف چند ماه آینده کاملا منسوخ و بی مصرف شوند. در حقیقت، هک رشد بیش از اینکه چگونگی استفاده از ابزارها باشد بر این نکته توجه دارد که شما “خارج از جعبه فکر کنید” ؛ در واقع بیشتر در مورد ریسک کردن برای تجربه استراتژی های جدیدی است که دیگران حاضر به تجربه آن نیستند. اما از این به بعد برای ارتقای نرخ رشدتان باید یک سازوکار تثبیت شده را به کار بگیرید و از یک هکر رشد کاملا با تجربه برای به کارگیری استراتژی مناسب پیروی کنید. در این مطلب ۲۰ هکر رشد برتر (بدون ترتیب) که سوابق خوبی از خود به جا گذاشته اند را لیست کرده ایم. آن ها همواره استراتژی های ارزشمندی را به اشتراک گذاشته اند، تکنیک های بسیار خوبی را در وبلاگ هایشان، نشریات معتبر، کتاب ها و سایر صفحات منتشر کرده اند. شان الیس (Sean Ellis) شان کسی است که واژه هک رشد را بر سر زبان ها انداخت. او مدیر عامل GrowthHackers و Qualaroo است. مقالات و استراتژی های او در عرصه هک رشد بسیار ارزشمند است. اورت تیلور (Everette Taylor) نایب رییس گروه بازاریابی Skurt شهرت خوبی در زمینه کارآفرینی و بازاریابی دارد. او به بازاریابی خلاقانه مبتنی بر داده اعتقاد دارد و با استفاده از همین روش به رشد بیشتر کمپانی ها کمک کرده است. الکس استروالدر ( Alex Osterwalder) الکس بنیان گذار Strategyzer است و به دلیل نگرش ویژه به مدل کسب و کار شناخته شده است. الکس دو کتاب را به رشته تحریر درآورده است. “نسل مدل کسب و کار” و “بوم ارائه ارزش” بی شک منابع ارزشمندی برای کسانی هستند که قصد دارند راه پر پیچ و خم کارآفرینی را آغاز کنند. اریک رایس (Eric Ries) اریک مبدع متد استارتاپ چابک (Lean Startup) است که عموم استارتاپ های حوزه فناوری به پیاده سازی آن تمایل دارند. او در سمت هیئت مشاور تعدادی از استارتاپ های موفق حضور داشته و به شرکت ها و سرمایه گذاران خطرپذیر برای توسعه کسب و کارشان کمک کرده است. نیل پاتل (Neil Patel) نیل هم‌بنیان‌گذار CrazyEgg و KISSmetrics است. شهرت او در اینترنت بر کسانی که کارهای او را دیده اند و دنبال کرده اند اصلا پوشیده نیست. نیل در مسیر رشد به کمپانی هایی از جمله آمازون، NBC ، GM و HP کمک کرده است. نوا کوگان (Noah Kagan) نوا مدیرعامل AppSumo و خالق Sumome است. قبل از شروع کار در AppSumo او تجربه کار در فیسبوک را داشته است. نوا عموما در مورد بازاریابی و استارتاپ ها در وبلاگش مطالبی منتشر میکند و عموم توصیه های او بسیار ارزشمند هستند. احسان جهاندارپور (Ehsan Jahandarpour) احسان جهاندارپور بنیانگذار Advanced Growth Hacking Program (برنامه پیشرفته هک رشد) است. او عمدتا به خاطر نگرش پیشروانه و خلاقانه به مسئله استراتژی هک رشد شناخته شده است. احسان جهاندارپور به کمپانی هایی از جمله مایکروسافت، پتروناس، BBDO و دیگر استارتاپ ها برای رشد شرکتشان کمک کرده است. نیکول الیزابت دمیر (Nichole Elizabeth DeMeré) نیکول برای رشد ProductHunt و Inbound.org تلاشهای به سزایی کرده است. علاوه بر وبسایتش که در آن به مردم برای رشد دنبال کنندگان توییترشان توصیه هایی میکند؛ مطالب ارزشمندی را در هابسپات در GrowthHackers.com ارائه میدهد. رند فیشکین (Rand Fishkin) رند جادوگر MOZ ! است و inbound.org را بنیان نهاده است. رند کارشناس برجسته ای در زمینه SEO است و در حینی که نکات و ترفندهای خاص خودش را در جمعیت MOZ منتشر می کند روی هک های “ارگانیک” و نکات SEO تمرکز دارد. ناتان بری (Nathan Barry) ناتان بنیان گذار ConvertKit یک سرویس خدماتی ایمیل تبلیغاتی است. در کنار به اشتراک گذاشتن تجربیات در مورد چگونگی رشد شرکتش، ناتان در مورد چگونگی طراحی برنامه ها و بازاریابی برای محصولات به کارآفرینان مشاوره های ارزشمندی میدهد. جف واکر (Jeff Walker) جف بنیان گذار Product Launch Formula ، نویسنده Launch و یکی از بازاریابان رشد به نام و مطرح است. او به افراد برای عرضه محصول و رشد کسب و کارشان کمک های شایانی می کند. مایک کینگ (Mike King) مایک بنیان گذار iPullRank است و در زمینه بهینه سازی موتور جستجو و همچنین بازاریابی دیجیتال تخصص دارد. در سوابق او کمک به رشد شرکت هایی از جمله Publicis Modem و Razorfish مشاهده میشود. هیتن شاه (Hiten Shah) هیتن بنیان گذار دو سرویس نرم افزاری @CrazyEgg و KISSmetrics است. عمدتاً وی را به خاطر شیوه جدیدش در مورد بازاریابی محتوا و کمک به دیگران برای رشد کسب و کارشان می شناسند. گابریل واینبرگ (Gabriel Weinberg) گابرل یکی از نویسندگان Traction و همچنین مدیرعامل و بنیان گذار DuckDuckGo است؛ او در این زمینه میگوید : “موتور جستجویی که شما را تعقیب نمیکند.” او در مورد کانال های بازاریابی و علی الخصوص امنیت و حریم خصوصی آنلاین می نویسد. سث گودین (Seth Godin) سث از جمله مطرح ترین و بانفوذترین بازاریابان آنلاین است. او یک کارآفرین، سخنور TED و وبلاگ نویس است. به واسطه درک صحیح و گسترده از اینترنت شناخته شده است. ریان هالیدی (Ryan Holiday) رایان نویسنده “خودپرستی دشمن شماست” و “بازاریابی هک رشد” است. او به کمپانی هایی مثل گوگل و بسیاری از نویسندگان مطرح و پرفروش مشاوره داده است. در وبلاگش عموما در مورد اینکه چطور خودانتقادی، خودآگاهی و تواضع داشته باشیم و در مورد فلسفه، مطالعه و استراتژی هم صحبت میکند. برایان بالفور (Brian Balfour) برایان نایب رییس سابق بخش رشد هاب اسپات و مدیرعامل Reforge است. او به کمپانی هایی از جمله Blue Bottle Coffe، Gametime، Lumoid و Grabcad مشاوره داده است. برایان هریس (Bryan Harris) برایان شخصیت اصلی Video Fruit است. او تمرین های ساخت لیست را پیشنهاد میدهد و به کارآفرینان در زمینه ارتقای لیست ایمیل هایشان، ایجاد کردن محصولات و عرضه آنان کمک می کند. او همچنین در مورد بازاریابی محتوا و بازاریابی ایمیلی مطالبی مینویسد. سوجان پاتل (Sujan Patel) سوجان نویسنده “۱۰۰ روز رشد” و موسسcontentmarketer.io است. او به شرکت هایی از جمله Sales Force و Mint کمک کرده است مشتریان خود را افزایش دهند. او عمدتاً در مورد بازاریابی بر اساس محتوا مطلب می نویسد. متیو باربی (Matthew Barby) متیو رییس جهانی رشد و مدیرعامل هاب اسپات است. او با شرکت هایی از جمله Wyatt International و WOW اینترنت همکاری داشته است و به برندهای دیگری نیز در سرتاسر جهان برای رشد کمک کرده است.

بنام خدا همسر پی‌یر از اینکه نمی توانست شیرینی های عروسکی خود را در شهر سانفرانسیسکو به فروش برساند گله مند بود؛ پی‌یر پیشنهاد داد تا برای یافتن شرکای تجاری و خریداران در شهر سانفرانسیسکو از اینترنت استفاده کند. بعد از چند روز کار پی‌یر توانست سایت Web Auctions را برای فروش اینترنتی کالا راه بیاندازد اما خود پی‌یر هرگز فکر نمی کرد این سایت تبدیل به بزرگترین پایگاه حراج اینترنتی جهان شود. با ما همراه باشید تا با هم مروری داشته باشیم بر داستان موفقیت بنیانگذار eBay و ثروتمندترین مرد ایرانی جهان؛ آقای “پی‌یر امیدیار” کودکی و نوجوانی پی‌یر مراد امیدیار در سال ۱۹۶۷ از والدین ایرانی در پاریس زاده شد. او در سن ۶ سالگی به واسطه کار پزشکی پدرش به بالتیمور آمریکا نقل مکان کرد. پدرش در دانشگاه جان هپکینز به کار پزشکی مشغول بود و مادرش “الهه میرجلال امیدیار” نیز یک استاد زبانشناس شناخته شده در دانشگاه سوربن است. پی‌یر که از نوجوانی علاقه زیادی به کار با کامپیوتر داشت در دبیرستان حاضر بود از ساعت درس ورزش خود بگذرد تا بتواند با کامپیوتر کار کند. مدیران مدرسه که به علاقه او به کار با کامپیوتر پی برده بوند از او خواستند تا برنامه ای برای چاپ کردن کارت های کتابخانه بنویسد؛ این کار با حقوق ۶ دلار در سن ۱۴ سالگی اولین کار کامپیوتری پی‌یر بود. تحصیلات دانشگاهی پی‌یر برای دنبال کردن علایقش در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه تافتز مشغول به تحصیل شد. حین تحصیل او برنامه ای برای کمک به مدیریت حافظه کامپیوترهای مکینتاش اپل را توسعه داد و در فضای وب با عنوان “Shareware” آن را به اشتراک گذاشت و از کاربران برای حمایت مالی درخواست کرد اما کمک های ارسالی به او کفاف هزینه صندوق پستی که بدین منظور اجاره کرده بود را هم نمی داد! او پس از فراغت از تحصیل در شرکت Claris یکی از شرکت های تابعه اپل مشغول به کار شد. پس از سه سال کار به عنوان توسعه دهنده نرم افزار ،در سال ۱۹۹۱ پی‌یر با کمک سه تن از دوستانش شرکت Ink را راه اندازی کرد که برای کامپیوترهای قلمی (چیزی شبیه تبلت های امروزی) برنامه توسعه می داد. او یک سایت تجارت الکترونیک به نام eShop نیز برای این شرکت توسعه داد، گرچه روند کار کامپیوترهای قلمی رو به رشد بود اما این شرکت تنها توانست توجه جزیی مایکروسافت را به خود جلب کند تا این که سرانجام در سال ۹۶ توسط مایکروسافت خریداری شد. پس از تجربه کار در این استارت آپ، پی‌یر امیدیار در شرکت General Magic به عنوان توسعه دهنده ارتباطات مشغول به کار شد. در کنار این کار او به توسعه صفحات وب در ساعات اوقات فراغت می پرداخت. پی‌یر در این زمان با همسر آینده خود “پاملا وزلی” آشنا شد. پاملا که علاقه زیادی به جمع کردن Pez داشت ( Pez نوعی شیرینی است که در ظرفی عروسکی قرار دارد و برای خارج کردن شیرینی باید سر عروسک را به پایین فشار داد) ، از این که نمی توانست شریک و همکاری در سان فرانسیسکو پیدا کند عاصی شده بود. علاقه شدید نامزد پی‌یر برای جمع آوری کلکسیون Pez پی‌یر را تشویق کرد تا در کنار وب سایت شخصی خود یک سامانه آنلاین برای فروش و خرید کالا بسازد تا همسرش بتواند برای خرید و فروش کلکسیونش راحتتر کارکند. او که نام این سایت را Auction Web گذاشت و در سال ۱۹۹۵ از این سایت رو نمایی کرد اما هرگز فکر نمی کرد این سایت به بزرگترین حراجی اینترنتی تبدیل شود و او را میلیاردر کند. eBay تاسیس eBay Auction Web که ابتدا به عنوان یک تالار گفتگو پیرامون خرید و فروش ساخته شده بود بسیار ساده بود و هیچ روشی برای حل اختلاف بین اعضا، پیش گیری از کلاه برداری یا پرده برداری از عدم صداقت نداشت. این سایت تنها یک مکان ساده برای عرضه و فروش کالا بود. علاوه بر این برخلاف انتظار نامزد پی‌یر اولین کالای فروخته شده یک جعبه Pez نبود بلکه یک نشانگر لیزری شکسته و خراب بود! برخلاف انتظار پی‌یر بعد از رونمایی از سایت سیل عظیمی از عروسک های باربی، خرس بانی و انواع وسایل به دردنخور منزل روانه سایت شدند. ترافیک سایت خیلی بالا رفت و پی‌یر مجبور شد از دوستش Jeff Skoll کمک بخواهد تا با هم سایت را به یک سرور قوی تر و گرانتر منتقل کنند. پی‌یر برای تامین هزینه های این سرور تصمیم گرفت از هر کالا برای معرفی مبلغ ناچیزی پول بگیرد و برای فروش هر کالا نیز درصدی از قیمت کالا را دریافت کند. بعد از مدتی او نام سایت را به eBay تغییر داد و کماکان ترافیک سایت نیز رو به رشد بود. به نظر می رسد امیدیار توانسته بود از تخصص اش در کامپیوتر بالاخره به پولی برسد. او می گوید: در آن زمان مجبور بودم یک نفر را استخدام کنم تا فقط چک های ارسالی به دفترم را باز کند و آنها را رسیدگی کند! بعد از موفقیت اولیه سایت، امیدیار و دوستش اسکول از کار اصلی خود کناره گرفتند تا با تمام توان خود روی eBay تمرکز کنند. در میانه سال ۹۷ eBay با داشتن ۱۵۰۰۰۰ هزار کاربر و ۷۵۰۰۰۰ هزار حراج در هر روز از پربازدیدترین سایت های اینترنت شده بود. کاربران پی‌یر ۳٫۵ ساعت در ماه در سایت حضور داشتند که از اکثر سایت های اینترنتی بیشتر بود. رشد شرکت eBay با توجه به اینکه ترافیک سایت مدام رو به افزایش بود پی‌یر و اسکول تصمیم گرفتند برای کمپانی خود یک ساختار منسجم تر و سرمایه بیشتر فراهم کنند. در ژوئن ۲۰۰۷ آنها توانستند در ازای ۲۲ درصد از سهام شرکت مقدار ۴٫۵ میلیون دلار سرمایه فراهم کنند و با استفاده از تجربه مارگارت ویتمن به عنوان مدیرعامل جان تازه ای به این شرکت ببخشند. ویتمن توانست eBay را از یک دسته برنامه نویس مستقر در زیرزمین خانه شان به یک شرکت رو به رشد و توانمند تبدیل کند. او یک تیم قدرتمند بازاریابی استخدام کرد و بخش بندی هایی برای فروش کالا در نظر گرفت تا از فروش محتوای غیراخلاقی به افراد زیر هجده سال جلوگیری کند. با گسترش رونق eBay و سازمان دهی بهتر این شرکت در سال ۹۸ در بورس نیویورک به عرضه عمومی گذاشته شد. گرچه eBay در روز اول عرضه قیمت ۱۸ دلار در هر سهم را به خود می دید اما تنها چهار ماه بعد تا قیمت ۳۰۰ دلار صعود کرد. این اتفاق از پی‌یر امیدیار ۳۴ ساله یک میلیاردر ساخت. هم اکنون eBay با داشتن ۳۴۰۰۰ هزار کارمند و کسب درآمد ۱۸ میلیارد دلار در سال از جمله بزرگترین سایت های فروش اینترنتی در جهان است. امیدیار نیز به واسطه سهام خود از eBay با دارایی ۸٫۵ میلیارد دلاری در صدر لیست ثروتمندترین ایرانی ها قرار دارد و در رده ۱۲۰ مین فرد ثروتمند جهان دیده می شود. پی‌یر در سال ۹۸ با نامزدش ازدواج کرد. پی‌یر که با هدف کمک به همسرش سایت را ساخته بود باعث شد همسرش بتواند کلکسیون بزرگی از ۴۰۰ بسته Pez را برای خود جمع آوری کند. مدل تجارت eBay پیشتر راجع به مدل های تجارت الکترونیک صحبت کرده بودیم. مدل تجاری کسب و کار eBay مدل C2C است. در این سایت هر کسی می تواند هر کالایی را به عرضه بگذارد. قیمت کالاها یا قطعی هستند (عموما شرکت ها و برندهای به نام و معتبر از این قیمت استفاده می کنند) و یا قیمت پایه ای یک حراج هستند که حراج مدتی طول می کشد و در این مدت کاربران قیمت های پیشنهادی خود را ارسال می کنند و در نهایت کالا به بالاترین قیمت به فروش می رسد. eBay برای عرضه کالا رقمی ناچیزدر حد چند سنت را از فروشنده دریافت می کند و هنگام فروش نیز از فروشنده رقمی اندک (حدودا کمتر از دو دلار) دستمزد فروش می گیرد. تعداد بالای فروش هر روزه در eBay و رقم دریافتی از هر خرید باعث درآمد باور نکردنی eBay می شود. رازهای موفقیت eBay سیاست eBay مبنی بر اعتماد سازی بین کاربران باعث موفقیت‌اش شد اصلی ترین عامل موفقیت eBay وپی‌یر امیدیار پیشگام بودن در زمینه تجارت الکترونیک بود. eBay به عنوان یکی از پیشگام ترین سایت های فروش اینترنتی توانست خیلی سریعتر از دیگر رقبا جایگاه خود را پیدا کند. کسب اعتماد بین کاربران در زمانی که هنوز اینترنت مثل امروز فراگیر نشده بود باعث موفقیت بی نظیر eBay شد. OMIDYAR EBAY پی‌یر می گوید شش ماه بعد از راه اندازی سایت eBay حجم عظیمی از شکایت ها به گوش من می رسید. همه از هم شکایت می کردند. “حس کردم پدر چند پسر هستم که با هم دعوا می کنند و من باید بینشان صلح برقرار کنم. نمی دانستم باید چکار کنم.” سپس پی‌یر تصمیم گرفت بر اساس ذات اصلی eBay عمل کند. eBay یک ابزار بود، یک بازار برای خرید و فروش، پس پی‌یر تصمیم گرفت یک ابزار دیگر در اختیار مردم قرار دهد. ابزار نظر و بازخورد که در اختیار کاربران قرار می گرفت اجازه می داد هر کسی بعد از خرید یک کالا نظر خود را راجع به فروشنده و اصالت کالا اعلام کند؛ دیگر خریدران می توانستند نظرات راجع به یک فروشنده را ببینند. بعد از مدتی تمام فروشندگان تصمیم گرفتند با ارائه خدمات و کالای با کیفیت اعتبار خوبی برای خود دست و پا کنند و بتوانند فروش خوبی را تجربه کنند. بدین ترتیب کسب و کارهای کوچک و رو به رشد برای فروش کالای خود از eBay استفاده کردند و این خود باعث رونق eBay شد. امروزه فروشندگانی که بالای ۹۸% رضایت مشتری داشته باشند و تعداد قابل توجهی فروش نیز کسب کنند نشان خاصی دریافت می کنند که نشان دهنده اعتبار بالای این فروشنده است و باعث می شود مشتری با خیال راحت از آنها خرید کند. در واقع سیاست eBay مبنی بر اعتماد سازی بین کاربران باعث موفقیت اش شد گرچه فروشندگان معتبر زیادی در eBay وجود دارند اما گاهی اوقات کالاها و اجناس عجیب و خنده داری در eBay به فروش گذاشته می شود. به طور مثال می توان به خوردن نهار با وارن بافت، موی بریتنی اسپیرز، معنای زندگی (هیچ کس نفهمید محتوای این بسته چه بوده است!) ، روحی که در شیشه مربا به دام افتاده! ، پنیر پیتزایی به شکل مریم مقدس! ، اسنکی به شکل کلاه پاپ، نان تست نیم خورده جاستین تیمبرلیک (خواننده آمریکایی) ، یابنده بشقاب پرنده فضایی، ابزار کشتن خون آشام! ، ناخن یک قاتل سریالی، کشور نیوزیلند به بهای یک دلار (این حراجی به سرعت از سایت حذف شد) ، باقی مانده لیوان آبی که الویس پرسلی (خواننده اسطوره ای آمریکایی) از آن نوشیده بود و یک آخر هفته شاد و به یاد ماندنی با چهار جوان استرالیایی! اشاره کرد.

بنام خدا هر ساله ایده های بسیاری برای استارتآپ به سرمایه گذاران و نهادهای تامین سرمایه داده می شود که اکثر آنها چندان جلب توجه نمی کند. برای سرمایه گذاران بیش از این که ایده ها اهمیت داشته باشد نحوه ارائه آن و نحوه پیکربندی آن و برنامه اجرایی آن اهمیت دارد. در ادامه ۴ اصل ضروری برای جلب توجه یک سرمایه گذار معرفی می شود: ۱- یک مشکل را با یک راه حل متفاوت و بهتر حل کنید استارتآپ هایی موفق می شوند که بتوانند یکی از مشکلات مردم را حل کنند. هر چه این مشکل مهمتر و اساسی تر بهتر اما نباید راه حل شما تنها یک اصلاح و ارتقا بر راه حل های قبلی باشد بلکه اگر می خواهید توجه مشتریان و سرمایه گذاران را جلب کنید باید راه حل متفاوتی برای این مشکل ارائه داده باشید. همه ایده های استارتآپ ها لزوما اصیل نیستند و لزوما غلط هم نیستند، بلکه ایده های موفق استارتآپ ها آنقدر بازبینی شده اند که کاملا متمایز شده اند و از دیگر ایده ها نیز بهتر هستند. علاوه بر این یک استارتآپ اگر می خواهد در زمینه مالی و فروش موفق باشد باید بتواند یک مشکل یا نیاز را مرتفع کند. ایده هایی که نیازهای مردم را رفع نمی کنند جذابیتی از نظر مالی ندارند. ۲- فرض های خود را بارها به چالش بکشید عموما کسب و کارها به علت فرض های امتحان نشده و اشتباه دچار شکست می شوند، سهم بازار اشتباه برای خود درنظر می گیرند، رفتار رقبا را درست پیش بینی نمی کنند و در درک دیگر عوامل موثر بر کسب و کار اشتباه می کنند. با یک سری فرضیات شروع کنید و تا وقتی از درستی آنها مطمئن نشده اید دست از امتحان کردن برندارید. تست کنید که مردم با ویژگی های اجتماعی مختلف (سن درآمد محل سکونت و تحصیلات) چطور به محصول شما واکنش نشان می دهند؛ رقبای بزرگ و دولت چه واکنشی به شما نشان می دهند؛ چه سهمی را از بازار می توانید کسب کنید و به ازای این سهم چه سودی می برید. همه موارد فوق را چند بار بررسی کنید و به چالش بکشید تا فرضیات شما خام به نظر نیاید و کاملا پخته باشد. اگر مشابه محصول شما در حال حاضر در بازار موجود است (دقیقا مشابه یا با تفاوت کم) می توانید از نتایج حاصل از بررسی فعالان حال حاضر بازار استفاده کنید. ۳- بزرگ فکر کنید و کوچک عمل کنید سرمایه گذار ها علاقه دارند که از کسانی پشتیبانی کنند که دیدگاه های رفیع و متفاوتشان شرایط فعلی را به چالش می کشد. سرمایه گذار ها علاقه زیادی به افراد با دیدهای بلندمدت چالش برانگیز دارند. اگر شما دید خاصی داشته باشید و بتوانید به طور واضح این دید و نحوه اجرایی کردن آن را به سرمایه گذار منتقل کنید می توانید به خوبی توجه سرمایه گذار را جلب کنید. گام اول برای جلب توجه سرمایه گذاران همراه کردن آنها در مسیر بلندمدت خود و داشتن یک برنامه جامع و یک آرمان بلند مدت است (این آرمان باید چرایی ایجاد استارتآپ شما را دربر داشته باشد) برخی کارآفرینان آنقدر در امور پایه ای و اجرایی درگیر می شوند که هیچ آرمان و دید بلندمدتی برای خود متصور نمی شوند. در نقطه مقابل نیز برخی کارآفرینان قرار دارند که بدون هیچ برنامه اجرایی تنها به آرمان پردازی می پردازند و هیچ راه اجرایی منطقی و قابل اجرایی برای این برنامه ها در نظر نمی گیرند. برای دستیابی به اهداف بلندمدت باید با گام های کوچک شروع کنید. فراموش نکنید که داشتن برنامه بلندمدت و روش های اجرایی در کنار هم ارزش دارد. ۴- تیمی متشکل از افراد استثنایی بسازید موسسان استارتآپ باید بتوانند کمک شایانی از نظر ذهنی به تمام لایه های آن داشته باشند؛ باید ماموریت و روندی که تعریف کرده اند به اندازه کافی جذاب باشد تا بتواند نیروهای ارزشمند و قدرتمندی را جذب سازمان خود کند. استارتآپ ها به نسبت سازمان های بزرگ بیشتر به افراد وابسته اند، هنوز روندها و فرآیندها در سازمان شکل نگرفته است و مهارت های فردی و ارتباطی و همچنین توانایی های موسسان در امور مربوط به کسب و کار اهمیت زیادی دارد. در حالی که سازمان بزرگ می تواند با تکیه به فرآیندهای خود و تجربیات سازمانی به کار خود ادامه دهد استارتآپ ها وابستگی بسیاری به موسسان خود دارند. استارت آپ ها زمان زیادی از موسسان خود می گیرند؛ شاید لازم باشد هفته های زیادی بیش از هفتاد ساعت در هفته کار کنید! علاوه بر کار زیاد باید هر کدام از اعضا مهارت های لازم در زمینه های مختلف داشته باشند پس سعی کنید تیم توانمند و با تجربه ای گردآوری کنید که بتواند نظر سرمایه گذاران را جلب کند.

بنام خدا در این بخش به بیان تعریف بازاریابی و مفاهیم مختلف آن خواهیم پرداخت. بازاریابی با فروش تفاوت دارد. به نحوی که باید گفت، فروش تنها بخشی کوچک از مفهوم و عملیات بازاریابی است. تعریف بازاریابی به صورت ساده: ایجاد هماهنگی در همه ی امور و فعالیت های مجموعه در جهت رشد فروش. در اینجا لازم است تا نسبت به مفاهیم مورد نیاز برای شناخت بازاریابی پرداخته شود. نیاز (need): احساس نیاز به یک خدمت را گویند. خواسته (want): پر رنگ شدن احساس نیاز موجب ایجاد خواسته می شود. تقاضا (demand): یعنی نیازی که پس از تبدیل شدن به خواسته موجب ایجاد تقاضا شده است. کالا: کالا انواع مختلفی دارد که به صورت کوتاه هر کدام را معرفی می گردد. ۱- کالای مصرفی ۲- کالای واسطه ای ۳- کالای ضروری ۴- کالای تجملی مبادله: دریافت هر چیزی به صورت ما به ازایی را مبادله گویند. معامله: توافق، تبادل و دریافت و پرداخت بین دو یا چند طرف را معامله گویند. بازار: مجموعه ای است از کسانی که به صورت بالقوه می توانند مشتری محصول باشند. نظر به تعریف مختصر این مفاهیم می توان بازاریابی را به شرح ذیل تعریف مجدد نمود: تلاش برای بالفعل نمودن نیازها و خواست های بالقوه بازار را بازاریابی گویند . تعریف بازاریابی تعریف بازاریابی گستردگی مفهوم بازاریابی موجب تعریف های بسیار متفاوت از بازاریابی شده است. تغاریف مختلف هر کس بعضاً ناشی از تجربه های مختلف از فرآیند بازاریابی است. در اینجا به بیان چند نمونه از تعاریف افراد مطرح در زمینه بازاریابی در سطح جهان خواهیم پرداخت. ۱- پیتر دراکر (یکی از تاثیرگذارترین افراد در شکل‌دهی اصول و اساس تجارت مدرن) بازاریابی چارچوب یک تجارت است که باید از نگاه مشتری دیده شود. ۲- رجیس مک‌کِنا (بازاریاب مشهوری که علاوه بر کار با اپل ، مایکروسافت و … به نام بازاریاب اسطوره ای مشهور است) بازاریابی تمام چیز یک تجارت است. ۳- فیلیپ کوتلر (چهره ی تأثیرگذار بازاریابی در جهان و مؤلف ده ها کتاب در زمینه بازاریابی) بازاریابی ساز و کاری اجتماعی است که در آن همه با توجه به نیاز و تولید به تبادل محصول و خدمات خود با یکدیگر می پردازند. تعریف بازاریابی و نتیجه مقالات بسیار زیادی در مورد مفهوم و تعریف بازاریابی در قرن حاضر در دنیا وجود دارد. روند توسعه و پیشرفت علوم، موجب توسعه و پیشرفت مفهوم و علم بازاریابی نیز گردیده است. امروزه امکان آغاز کسب و کاری موفق و حتی کوچک بی آنکه چیزی از مفاهیم و تعریف بازاریابی بدانیم بسیار کم است. بد نیست اشاره شود که امروزه تعداد بسیار زیادی از افراد؛ آگاهی و شناخت نسبت به بازاریابی و مدیریت کسب و کار را در الویت خود قرار داده اند.