دسامبر 18, 2017 از:
بنام خدا هدف این نوشتار، از مجموعه فایل های کاربردی و فشرده آن است که به کارآفرینان ،» چکیده موضوعات کلیدی « نوپا و نیز مدیران پرمشغله کمک کند تا مشکلات و فرصتهای آنی را لحظاتی کنار بگذارند و به مسائل حیاتی بیندیشند. در واقع، این چکیده به شناسایی مسائل کلیدی میپردازد که موفقیت یا شکست کسبوکارهای کوچک و متوسط را تعیین میکنند. نکات مورد بررسی در این چکیده:  اولویتهای همیشگی شما  حداقل سازی ریسک ها  بهبود بهرهوری  برنامهریزی استراتژیک  رعایت قوانین و مقررات  دریافت کمک و مشاوره ( » کارنورد « این اثر، تولید اختصاصی کانال تلگرامی @karnavard ( است و کلیه حقوق مالکیت آن متعلق به مؤسسه ارزش آفرینان روز دانا )به شماره ثبت 802 و شناسه ملی 14004480770 ( می باشد. ۱. اولویتهای همیشگی اگر میخواهید کسبوکار موفقی داشته باشید باید پنج حوزه حیاتی را همیشه تحت نظر داشته باشید. ۱.۱ روی جذب و حفظ مشتری تمرکز کنید.  بهطور مستمر درک خود را از مشتریان و محیط رقابتی بهبود ببخشید و بر اساس آن طرحهای بازاریابی خود را بازتعریف و از فرصتهای جدید استفاده کنید.  کسبوکار و محصولات خود را ارتقا دهید. ۱.۱ جریان نقدی خود را بهدقت پایش کنید.  جریان نقدی عبارت است از تراز پولهایی که وارد کسبوکار شما میشوند و از آن خارج میشوند. جریان نقدی ورودی اصلی معمولا ناشی از عواید فروش است. هرچه هشدار درباره فراز و فرود جریان نقدی بیشتر باشد، وقت بیشتری برای پرداختن به آنها نیاز خواهید داشت.  باید بدانید چه زمانی کاملا روی فروش متمرکز خواهید بود و فاکتورهای خود را پرداخت خواهید کرد.  برنامهریزی پیشاپیش، ترتیب دادن هرگونه تأمین وجوه اضافی را در صورت نیاز آسانتر خواهد کرد. ۱.۱ مطمئن شوید که کارکنانتان عملکرد مؤثری دارند و بر هر مشکلی فائق میآیند.  کار را با استخدام افراد مناسب و درست شروع کنید.  کارکنان خود را رهبری کنید و به آنها انگیزه دهید.  با بازدیدهای مرتب، عملکرد تیم خود را پایش کنید. هرگونه مشکل و محرومیت را مورد بحث قرار داده و برطرف کنید – در غیر این صورت کارکنانتان دنبال مشاغل دیگری خواهند رفت. ۱.۱ مهارتهای فروش خود را توسعه دهید.  مطمئن شوید که خودتان و تمام کارکنانی که با مشتریها تعامل دارند از آموزش، رفتار و رویکرد مناسبی برخوردارید. 3 ۱.۱ هزینههای خود را بهدقت کنترل کنید.  معمولا این کار آسانترین راه برای بهبود سودآوری کوتاهمدت است. ۲. ریسکها را به حداقل برسانید. ناگزیر کسبوکارتان با دامنه وسیعی از ریسکهای احتمالی مواجه خواهد شد. اما میتوانید با مدیریت خوب این ریسکها را بهطور چشمگیری کاهش دهید. همچنین بهتر است طرحهای احتیاطی آماده نمایید تا در صورت نیاز از آنها استفاده کنید. ۱.۱ بیمههای لازم را تهیه کنید. ۱.۱ مشتری وفادار ایجاد کنید تا ریسک از دست دادن مشتری کلیدی پایین بیاید.  به پایگاه مشتری خود تنوع ببخشید تا از وابستگی بیشازحد به یک مشتری پرهیز کرده باشید. .) ۱.۱ همیشه جریان نقدی خود را کنترل کنید )بخش ۱.۱ ۱.۱ با کارکنان خود رفتاری منصفانه داشته باشید تا ریسک استعفا به حداقل برسد.  .) پاداش رقابتی ارائه کنید و یک محیط کاری خوشایند و باانگیزه فراهم نمایید )بخش ۱.۱  دانش و مهارتها را به اشتراک بگذارید تا از اتکای بیشازحد به یک کارمند کلیدی پرهیز شود. ۱.۱ از امنیت سیستمهای کامپیوتری و دادههای ذخیرهشده در آنها اطمینان حاصل کنید.  به طور مرتب از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه کنید تا بتوانید در صورت خراب شدن سیستم اطلاعات خود را بازیابی کنید.  سیستمهای کاری دستی نیز در نظر بگیرید تا در صورت خرابی کامپیوترها بتوانید جریان کار را ادامه دهید. 2.6 اگر میتوانید در مورد حل اختلافات مذاکره کنید.  اگر مجبور به مراجعه به دادگاه هستید، مطمئن شوید که با مراحل کلیدی آشنایی دارید و از آنها تبعیت میکنید. 2.7 اگر برای تجارت بینالمللی برنامهریزی میکنید مشاوره و کمک بگیرید. 4 ۳. بهرهوری را بهبود ببخشید سرمایهگذاری وقت و پول در آموزش و ابزارها و سیستمهای مؤثر میتواند در درازمدت به سوددهی برسد. ۱.۱ برای بهبود بهرهوری فناوری اطلاعات مناسبی خریداری کنید. ۱.۱ از اینترنت و ایمیل بهخوبی بهرهگیری کنید.  از اینترنت برای جمعآوری اطلاعات و بازاریابی و تبلیغ استفاده نمایید. ۱.۱ در موارد ممکن، روال معمول کارها را تعیین کنید تا از اتلاف وقت برای حل چندباره مشکلات یکسان پرهیز شود.  سیاستهایی ساده تدوین و اجرایی کنید.  اطلاعات)ازجمله فایلهای موجود در هارد کامپیوترتان( را بهطور سیستماتیک ذخیره کنید تا دسترسی به آن آسان باشد.  زمان خود را بهطور کارآمد مدیریت کنید و به کارکنان خود نیز کمک کنید تا همین کار را انجام دهند. جدول صفحه بعد را ملاحظه نمایید. ۱.۱ در توسعه مهارتهای کارکنان خود سرمایهگذاری کنید. 5 جدول سازماندهی زمان به تمام فعالیتهایی که باید انجام شود وقت اختصاص دهید تا از توجه تان به مسائل روزمره معطوف نشود. یک جدول زمانی نمونه ممکن است شامل موارد زیر باشد: الف( کارهای روزانه  چک کردن قرار ملاقاتها و مکاتبات.  تفویض وظایف و تشویق کارکنان.  تعیین زمانی بیوقفه برای پرداختن به کارهای ضروری و کارهای مهم هفتگی و بلندمدتتر. ب( کارهای هفتگی  چک کردن مانده بانکی و وضعیت جریان نقدی پیشبینیشده.  بررسی اثربخشی بازاریابی. ج( کارهای ماهانه  بررسی عملکرد ماهانه کسبوکار.  بررسی و اصلاح طرح کسبوکار و بودجهبندیها.  بررسی فعالیتهای استراتژیک اصلی.  پرداخت حقوق و دستمزدها و مالیات. 6 د( کارهای فصلی  ارزیابی عملکرد کارکنان.  بررسی وضعیت کلی پرسنل.  تحلیل عملکرد تأمینکنندگان اصلی.  تکمیل آنلاین فرم مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن. ه( کارهای سالانه  انجام تحلیل SWOT )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها( روی کل شرکت.  تهیه حسابهای سالانه.  بررسی نیاز به برگزاری جلسه عمومی سالانه در شرکت.  بررسی مقررات حقوق و دستمزد شخصی.  تجدید بیمهنامه و سایر قراردادهای سالانه.  بررسی اثربخشی سیاستهای اصلی شرکت. 7 ۴. برنامهریزی استراتژیک درجا زدن با تمرکز بر برنامههای کوتاهمدت آسان است، بنابراین باید وقتی را برای فعالیتهای استراتژیک برنامه میان مدت و بلندمدت اختصاص دهید تا سلامت کلی کسبوکار تان را بهبود ببخشید. ۱.۱ در جهت اهداف بلندمدت حرکت کنید.  روی عوامل کلیدی که موفقیت کسبوکار شما را در درازمدت تعیین میکنند تمرکز نمایید.  از تکنیکهایی استفاده کنید که به ارزیابی و بهبود سلامت و عملکرد کلی کسبوکارتان کمک خواهند کرد. ۱.۱ از یک طرح کسبوکار آیندهنگرانه استفاده کنید تا نحوه دستیابی به اهدافتان مشخص باشد.  طرح کسبوکار خود را مرتبا بازبینی و بهروزرسانی کنید. ۱.۱ همواره حرکت روبهجلوداشته باشید. ۱.۱ عوامل خارجی کلیدی مؤثر بر کسبوکارتان را بهطور مستمر پایش کنید.  عواملی مثل تغییرات بازار یا فعالیت رقبا. ۱.۱ برای امنیت شخصی بلندمدت خود برنامهریزی کنید. ۱.۴ مواظب باشید که هنگام خرید یا فروش یک کسبوکار از فعالیتهای اصلی خود غافل نشوید. ۵. قوانین و مقررات را رعایت کنید مشکلات حقوقی میتواند برخی منابع حیاتی را ماهها یا حتی سالها متوقف کند و بخشهای کلیدی کسبوکار را در معرض آسیب قرار دهد. ۱.۱ قوانین عمومی را که احتمالا بر کسبوکار شما تأثیر خواهد گذاشت شناسایی کنید.  .) از مشاوران خود کمک بگیرید )بخش ۴.۱ 8 ۱.۱ تمام قوانین و مقررات استخدامی را بخصوص هنگام استخدام یا اخراج افراد رعایت کنید. ۱.۱ یک محیط کاری ایمن فراهم نمایید.  اگر تعداد کارکنان پنج نفر یا بیشتر است باید یک خطمشی ایمنی و سلامت مکتوب داشته باشید. ۱.۱ وظایف خود را بهعنوان یک مدیر ایفا کنید.  در غیر این صورت ممکن است شخصا مسئول مشکلات مالی شرکت شناخته شوید. ۱.۱ سوابق مالی را بهدقت ثبت و حسابهای مناسبی تهیه کنید.  اگر از روز اول سیستمهای خوبی ایجاد نکنید، ممکن است یک فاجعه سریع به بار آید. ۱.۴ مطمئن شوید که به تعهدات مالیاتی خود عمل کردهاید. ۱.۵ از قوانین IT حمایت کنید.  یک سیاست نرمافزاری برقرار کنید. استفاده از نرمافزارهای بدون مجوز میتواند به منابع مالی و کارآیی شرکت شما آسیب برساند.  قوانین مربوط به کسبوکار اینترنتی را در نظر داشته باشید. ۶. از دیگران کمک و مشاوره بگیرید ۴.۱ سازمانهای دولتی حمایت از کسبوکار برای کمک به کسبوکارهای کوچک مشاوره، اطلاعات و خدمات مستقلی ارائه میکنند.  شاید بتوانید از مشاوره رایگان استفاده کنید. ۴.۱ با مشاوران حرفهای خوب کار کنید.  از حسابداری استفاده کنید که به نوع کسبوکار شما وارد است.  از یک مشاور حقوقی که سلامت حقوقی کسبوکارهای کوچک را بررسی میکند کمک بگیرید. ۴.۱ بررسی کنید که انجمن صنفی و اتاق بازرگانی محلیتان چه کمکهایی را ارائه میکنند. ۴.۱ برای جبران نقاط ضعف خود از مهارتهای برونسازمانی استفاده کنید. 9  در حوزههایی که نمیتوانید مهارتهای درونسازمانی خود را توسعه دهید بهرهگیری از مشاوران متخصص را مدنظر قرار دهید.  یک مدیر غیر اجرایی باتجربه نیز میتواند بهطور مرتب ارزیابی بیطرفانهای انجام دهد.

بنام خدا 👈هشت ضرب‌ المثل‌ مدیریتی جالب از سراسر دنیا به شرح ذیل می باشد : 😉 جامایکا : قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده . ✍️ تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. 😉 هاییتی : اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روی تخم‌مرغ ها بخواب . ✍️ تفسیر: اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار . 😉 کوبا : یک خرگوش احمق ، برای لانه‌ی خود سه ورودی تعبیه می‌کند. ✍️ تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می‌کند که راه دخالت دیگران را در امور خودت بر آن‌ها ببندی . 😉 آنگولا : هر سوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است. ✍️ تفسیر: معادل فارسی‌اش می‌شود، اگر در دیده‌ی مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی . 😉 روسیه : بشکه‌ خالی بلندترین صدا را ایجاد می‌کند. ✍️ تفسیر: هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد . 😉 اسپانیا : برای پختن یک املت خوشمزه ، حداقل باید یک تخم‌ مرغ شکست. ✍️ تفسیر: بدون صرف هزینه به نتیجه‌ مطلوب دست نخواهی یافت 😉 قزاقستان : هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست. ✍️ تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست. 😉 ژاپنی : اگر می خواهی جای رئیس ات بشینی پس هلش بده بره بالا ✍️ تفسیر: برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن .