بنام خدا هدف این نوشتار، از مجموعه فایل های کاربردی و فشرده آن است که به کارآفرینان ،» چکیده موضوعات کلیدی « نوپا و نیز مدیران پرمشغله کمک کند تا مشکلات و فرصتهای آنی را لحظاتی کنار بگذارند و به مسائل حیاتی بیندیشند. در واقع، این چکیده به شناسایی مسائل کلیدی میپردازد که موفقیت یا شکست کسبوکارهای کوچک و متوسط را تعیین میکنند. نکات مورد بررسی در این چکیده:  اولویتهای همیشگی شما  حداقل سازی ریسک ها  بهبود بهرهوری  برنامهریزی استراتژیک  رعایت قوانین و مقررات  دریافت کمک و مشاور...
67 views 0 likes
بنام خدا 👈هشت ضرب‌ المثل‌ مدیریتی جالب از سراسر دنیا به شرح ذیل می باشد : 😉 جامایکا : قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده . ✍️ تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. 😉 هاییتی : اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روی تخم‌مرغ ها بخواب . ...
57 views 0 likes