بنام خدا ایران وایتالیا در زمینه توسعه روابط دوکشورشش تفاهم نامه امضا کردند که تصاویران را مشاهده می کنید