شرکت صنعت استیل سبلان
از on 10 مهر, 1400
111 بازدیدها

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف عرقیات گیاهی

ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑـر ﺑﺨﺎر آب وﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮاورده ﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 

ویژگی های عرقیات گیاهی

ﻋﺮﻗﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي رﻧﮓ ﮐـﺎﻣﻼ روﺷـﻦ ﺑـﺪون ﮐﺪورت و رﺳﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ، وﺟﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫـﺮي ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ در ﻋﺮﻗﯿـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﺮﻗﯿـﺎت داراي ﺑـﻮي وﯾـﮋه ﺑـﻮده و ﻋﻤـﺪﺗﺎ از روي ﺑـﻮي ﻋﺮﻗﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﻮع  آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرند. البته موارد ذکر شده مطلق نیست و باید برای اطلاع بیشتر میتوان به استاندارد های موجود برای هر کدام از عرقیات مراجعه کرد.

 

ﻋﺮﻗﯿﺎت از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻮص ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﯽﮔﺮدﻧﺪ :

 • ﻋﺮﻗﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ
 • ﻋﺮﻗﯿﺎت ﺳﺒﮏ

ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ وﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﻗﯿﺎت درﺟﻪ ﺧﻠﻮص آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﻗﯿﺎت از 30 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺮﻗﯿﺎت درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اثرات مطلوب ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ بر سلامتی شاهد گسترش مصرف عرقیات گیاهی هستیم.

 

 اﻧﻮاع ﻋﺮﻗﯿﺎت

 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻮﺷﯿﺪه از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ آﻧﻬـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎ ﻫﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ اﻧـﻮاع ﮔﯿـﺎ ﻫـﺎن ﻣـﺼﺮﻓﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻋﺮﻗﯿﺎت و اﺳﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑـﺼﻮرت ﺗـﻮارﺛﯽ اﯾـﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ را اراﺋـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻋﺮﻗﯿﺎت مواردی که ﺑﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ  ﻣـﺼﺮف داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 1. ﻋﺮق ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي ﯾﺎ ﮔﻼب
 2. ﻋﺮق ﺑﯿﺪ ﻣﺸﮏ
 3. ﻋﺮق ﻧﺴﺘﺮن
 4. ﻋﺮق ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ
 5. ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ
 6. ﻋﺮق آوﯾﺸﻦ
 7. ﻋﺮق ﺧﺎرﺷﺘﺮ
 8. ﻋﺮق ﺷﺎﻃﺮه
 9. ﻋرق ﮐﺎﺳﻨﯽ
 10. ﻋﺮق ﮔﺎوزﺑﺎن
 11. ﻋﺮق زاﻟﺰاﻟﮏ ﯾﺎ ﮐﯿﺎﻟﮏ
 12. ﻋﺮق ﻃﺎروﻧﻪ

 

مراحل کلی تولید عرقیات عبارتند از :

 1. سورتینگ به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در مرحله سورتینگ ماده خام اولیه براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي ها و محصولات خراب و فاسد شده درجه بندی و سپس شستشو داده میشود و ممکن است در طی شستشو از مواد ضد عفونی کننده سبزیجات نیز استفاده شود تا بار میکروبی ماده اولیه کاهش یابد.

 

 1. فرایند تقطیر نوعی روش استخراج اسانس است که شکل سنتی آن قدمت طولانی داشته و در آن، مایع به ترکیباتی که نقطه جوش متفاوت دارند تقسیم می‌شود. تکنولوژی تقطیر سنتی نسبتاً ساده بوده و قابل استفاده در مناطق روستایی نیز می‌باشد. تقطیر با آب قدیمی‌ترین و ارزان‌ترین روش تقطیر است که طراحی و ساخت آن ساده و کم هزینه می‌باشد. این روش به‌طور عمومی برای استخراج اسانس از مواد خشک یا پودر شده گیاهی ( مانند ادویه های پودر شده، مواد چوبی پودر شده مانند پوست درخت دارچین ) گل‌هایی مانند گل محمدی و اندام‌هایی که بسیار سخت و محکم هستند مانند ریشه‌ها، چوب‌ها و میوه‌های فندقه استفاده می‌شود.

به عمل تبخیر و میعان متوالی تقطیر گویند. یعنی در این فرایند مایعات ابتدا به بخار تبدیل شده و پس از فرایندی بخار سرد و به مایع تبدیل می‌گردد. طی این فرایند بخارات حاصل از گرما تحت تأثیر سرما تبدیل به قطرات مایع می‌گردد و با جمع‌آوری این قطرات که از میعانات پشت سرهم حاصل می‌گردد؛ موادی خالص و مقطر به دست می‌آید. معمولاً با عمل تقطیر می‌توان ترکیب مختلف معطر را بدون تغییر از گیاه خارج کرد.

 

 1. فیلتراسیون یک فرایند مکانیکی است که طی آن مواد معلق جامد از سیال )مایع یا گاز (جداسازی می‌شوند
 2. فرمولاسیون
 3. پاستوریزاسیون : از فرایند های مهم در صنایع غذایی که باعث از بین‌بردن میکروب‌های بیماری‌زا در موادغذایی شده و در نتیجه باعث ایمن‌شدن آن ماده برای مصرف و افزایش زمان ماندگاری آن می‌شود. پایه و اساس این فرآیند، حرارت است. این فرآیند حرارتی تمام باکتری‌های مضر و تقریبا 90 تا 99 درصد باکتری‌ها و میکروب‌هایی را که بر‌روی ماده‌غذایی اثر می‌گذارند را باید از بین می‌برد.
 4. بسته بندی

 

از استاندارد های که برای عرقیات باید لحاظ کرد :

 1. قطعات گیاهی مورد استفاده در تولید عرقیات اعم از شاخه برگ و گل باید سالم و عاری از آفت زدگی و علائم بیماریهای گیاهی باشند. همچنین باید عاری از بذور انها و مواد خارجی باشند. باقیمانده سموم افت کش باید برابر حد مجاز اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی باید باشد.

 

 

 1. عرقیات باید در ظروفی نو و سالم بسته بندی شده باشند که جنس درپوش آن بر عرق بی اثر باشد همچنین جنس ظرفهای مورد استفاده میتواند شیشه، پلی اتیلن و پلی اتیلن ترافتالات باشد – ظروف پلاستیکی به تنهایی خطرناک نیستند اما از بسته بندی های پلاستیکی احتمال مهاجرت آلاینده های خطرناک و سرطان زا همچون باقی مانده پرواکسید های آلی، کاتالیست ها، نمک های فلزی مرکب، مایعات عالی چسبناک، استرهای اسیدفتالیک و اسید فسفریک، رنگدانه ها، مواد باکتری کش و قارچ کش، نمک های آلی قلع، کلسیم اسید چرب، فرمالدئید، مونومر و ینیل کلرید، مونومر استایرن، منو اکرییلآمید و یون های فلزی که به عنوان مواد اولیه در فرمولاسیون ساخت ظروف PET با اهدافی از جمله بهبود پلیمر ها، افزایش قابلیت انعطاف پذیری، پایدارکنندگی و جلوگیری از اکسیداسیون بکار میروند، وجود دارد که هم خطر آلودگی زیست محیطی را در پی دارد و هم ایجاد سرطان در جامعه میکند. برای اطلاع بیشتر میتوانید مقاله هایی نظیر بررسی عوامل موثر بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پلاستیکی به مواد غذایی را مطالعه کنید. به علاوه باید توجه داشت که در کارخانه های تولید کننده عرقیات نیز از مخازن پلی اتیلن برای نگهداری عرقیات استفاده میکنند که باز هم در این مخازن شاهد پدیده مهاجرت خواهیم بود – بهتر است از ظروف شیشه ای برای بسته بندی و از مخازن استیل برای نگهداری عرقیات در کارخانه استفاده کرد.

 

 1. در کل هم باید حدود 4 درصد از کل حجم ظرف باید خالی باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پست شده در: صنایع غذائی
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
logo-samandehi