از: on 10 مهر, 1400
بسم الله الرحمن الرحیم کارخانه تولید انواع محصولات و فراورده های لبنی پاستوریزه (خط تولید لبنیات پاستوریزه)  شبکه ای منسجم از مجموعه ماشین آلات و امکانات فنی مرتبط است که بر اساس برنامه تولید فرایند کنترل و دریافت شیرخام و سپس استانداردسازی، پروسس و بسته بندی انواع محصولات را فراهم می نماید. محصول مطلوب فرایند تولید مستلزم کارکرد صحیح امکانات پشتیبانی است که برای تامین صور مختلف انرژی مورد مصرف در جریان کار و کنترل اصطحلاک و کارائی سیستم نقش اساسی دارد. بنابراین طراحی کارخانه لبینات پاستوریزه...
46 بازدیدها 0 پسندیدن(ها)
از: on 10 مهر, 1400
بسم الله الرحمن الرحیم   آب تصفیه شده از تصفیه خانه به اتاق شربت وارد میشود و در دمای 60 تا 70 درجه سانتی گراد در تانک هایی که مجهز به همزن هستند با شکر مخلوط میگردد، سپس شربت تهیه شده از صافی ها عبور داده شده تا ذرات و ناخالصی ها جدا شوند. در مرحله بعد شربت تهیه شده از صافی ها عبور داده شده تا ذرات و ناخالصی ها جدا شوند. در مرحله بعد شربت پاستوریزه شده و خنک میشود. انگاه بقیه مواد شامل رنگ، اسانس، اسید، نگهدارنده و ... اضافه میشود. طعم دهنده ها به حرارت حساس بوده و در درجه حرارت پا...
46 بازدیدها 0 پسندیدن(ها)
از: on 10 مهر, 1400
                    آشنایی با خط تولید عسل عسل ماده ی با مزه شیرین است که به وسیله زنبورهای عسل از شهد یا همان ترشحات شیرینی که توسط غدد گل ها تولید می شود درست شده و به وسیله ما مصرف می شود. پیش از اینکه درمورد ماشین آلات خط عسل اطلاعاتی فرا بگیرید، بهتر است اطلاعاتی درمورد خود عسل نیز بدانید: عسل حاوی 18 تا 21 درصد آب، 75 تا 81 درصد گلوکز، فروکتوز، گرده، موم و نمک های معدنی است و ترکیبات و رنگ آن نیز بستگی به گلی دارد که از طریق آن ...
45 بازدیدها 0 پسندیدن(ها)
از: on 10 مهر, 1400
بسم الله الرحمن الرحیم تعریف عرقیات گیاهی ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑـر ﺑﺨﺎر آب وﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮاورده ﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.   ویژگی های عرقیات گیاهی ﻋﺮﻗﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي رﻧﮓ ﮐـﺎﻣﻼ روﺷـﻦ ﺑـﺪون ﮐﺪورت و رﺳﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ، وﺟﻮد...
44 بازدیدها 0 پسندیدن(ها)
logo-samandehi