نوع: مناقصه
شماره: 96/44
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:
شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور خريد یک دستگاه ماموگرافی دیجیتالاقدام نموده و متعاقبا پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم رادر ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به خرید وانجام خدمات فوق در قالب انعقاد قراردادبه شركت هاي واجد شرايط كه دارای تائیدیه FDA ویا رتبهیک اداره کل کیفیت تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زمانی معتبر باشند واگذار نمايد.
نام و نشاني مناقصه گزار :شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبرویخيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88465242
بهاي فروش اسناد:مبلغ500.000ريال(پانصد هزارريال) بااحتساب 9%ماليات برارزش افزوده مي باشدكه بايد مناقصه گران به حساب2174839004000شركتارتباطاتزيرساخت نزد بانك مليشعبه مخابرات واريزواصل فيش رابه همراه معرفينامه جهت دريافت اسنادتحويل نمایند
محل دريافت اسناد : به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ،ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف ، واحد پاسخگوئی تلفن تماس88113636
زمان و مهلت دريافت اسناد :از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزدوشنبهمورخ 15/ 08/96
مبلغ ونوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 250.000.000ريال ( دویست وپنجاه میلیون ريال)مي باشدكه مناقصهگران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .
نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :
پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه
پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه
پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ 30/ 08 /96
محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه :ساعت 9صبح روزچهارشنبه مورخ01/09/96درمحل كميسيون معاملات واقعدرطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)
توضيح :پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.
شركت ارتباطات زير ساخت
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
logo-samandehi