بنام خدا نوع: مزایده شماره: 96/3 سازمان مرکزی: سازمان برگزار کننده: نوع برگزاری حوزه فعالیت: توضیح مختصر: شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد42 دستگاه خودروي سبك وسنگين قابل شماره گذاري را ازطریق مزایده عمومي با بهره گيري ازسامانه تداركات الكترونيكي دولت بفروش برساند.علاقمندان به شركت درمزايده مي بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن) با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و85193768 ومركز تماس41934 تماس حاصل نمايند ويا به آدرس اينترنتي (www.setadiran.ir)مراجعه نمايند. زمان ومحل دريافت اسناد مزايده:منحصراً ازساعت00:01روزدوشنبه مورخ20/09/96 تا ساعت19:00روزسه شنبه مورخ28/09/96 به صورت الكترونيكي ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد. مبلغ فروش اسنادمزايده:بهاءفروش اسنادمزايده600.000 ريال (ششصدهزارريال) با احتساب ماليات برارزش افزوده مي باشدكه بايدتوسط مزايده گر ازطريق سامانه مذكور پرداخت گردد. نحوه بازديدازخودروها:مهلت رويت ازخودروها از ساعت 08:30روزسه شنبه مورخ 21/09/96 تا ساعت16:30روز چهارشنبه مورخ29/09/96 مي باشدكه مزايده گران مي بايست پس ازدريافت اسنادمزايده ازطريق سامانه فوق با دردست داشتن رسيدپرداخت هزينه شركت درمزايده ، به نشانی:تهران،خيابان دكترشريعتي،نرسيده به پل سيدخندان،ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگي كميسيون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها براي فرد شركت كننده ويك نفرهمراه جهت رويت اقلام موردمزايده اقدام گردد. زمان و مهلت ثبت پيشنهادها: مزايده گران مي بايست اصل ضمانتنامه واسناد مزايده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ09/10/96 به آدرس فوق تحويل نموده وپيشنهادقيمت خودرا تاساعت19:00همان روز (روزشنبه مورخ09/10/96) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ثبت نمايند. تضمین شرکت درفرآيندارجاع كار:مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار براي خودروهاي سواري 000/000/10ريال (ده ميليون ريال)،براي خودروهاي وانت نيسان دوكابين(NISSAN.Pickup)وکامیونهای یونیماک 20.000.000ريال(بيست ميليون ريال) مي باشدكه جهت شرکت درمزایده کلیه شركت كنندگان مي بايست مبالغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پيوست شرايط مزايده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاريخ پيشنهاد قيمت وقابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر و غیرقابل انتقال،غيرقابل برگشت وغيرمشروط و باقيدشماره وموضوع مزايده به نام شركت ارتباطات زيرساخت تهیه وتصويرآن را درسامانه تداركاتي دولت بارگذاري واصل ضمانتنامه را به همراه كليه اسناد مزايده به آدرس فوق تحويل نمايند. بازگشایی پاکات مزايده : زمان بازگشايي پاكات مزايده ساعت09:00 صبح روزدوشنبه مورخ11/10/96 درمحل امورهماهنگي کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مركزي شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق 1509می باشد. ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 ومشخصات فني خودروها 88114469و88114490 تماس حاصل نمایند. شرکت ارتباطات زیرساخت
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
logo-samandehi