شبکه تلوزیونی ایران کالا

Lives in تهران, ایران Male
About Me
بنام خدا
معرفی
در سالهای اخیر پس از ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی توس...View More
Friends
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
شبکه تلوزیونی ایران کالا
شبکه تلوزیونی ایران کالا
Load More